visser

spiegels & glas

Spiegelfabriek- Glashandel- Slijperij- Verzilveren- Sanitair- Gelamineerd Glas
Zoek:
Facebook Twitter LinkedIn

Disclaimer 2011


Akkoordverklaring

Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van Spiegelfabriek Visser gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Doel van de website, aansprakelijkheid.

De informatie op, en overige inhoud van de Spiegelfabriek Visser site wordt de sitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. De Spiegelfabriek Visser site bevat links naar sites van derden, deze sites zijn niet van Spiegelfabriek Visser en worden de Spiegelfabriek Visser sitebezoeker uitsluitend aangeboden uit oogpunt van gebruikersgemak. Spiegelfabriek Visser kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites. Spiegelfabriek Visser behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van, haar site te allen tijde te wijzigen.

De aangeboden informatie is door Spiegelfabriek Visser met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gecontroleerd en de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site wordt betracht. Desondanks is het mogelijk dat de informatie incorrect is. Aan informatie en inhoud van de Spiegelfabriek Visser site kunnen geen rechten, garanties, aanspraken of toezeggingen worden ontleend.

Spiegelfabriek Visser aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie, noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de Spiegelfabriek Visser site verstrekte informatie. Alleen de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de Spiegelfabriek Visser site beschikbare informatie. Spiegelfabriek Visser aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik en/of virussen die schade kunnen veroorzaken aan software of computerapparatuur van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de Spiegelfabriek Visser site.

Intellectueel eigendomsrecht

Op alle gegevens, inclusief data, logo's, grafische gegevens, html-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van Spiegelfabriek Visser of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de Spiegelfabriek Visser site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van Spiegelfabriek Visser, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken etc. ongeacht het oogmerk ervan.

Nimmer toegestane bewerkingen en / of handelingen.

Ieder gebruik van de Spiegelfabriek Visser site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de goede zeden, openbare orde, de wet, of in strijd met de rechten van Spiegelfabriek Visser of derden is verboden.

Contact met sitebezoeker

De mogelijkheid bestaat dat Spiegelfabriek Visser bepaalde persoonsgegevens (zoals naam & e-mailadres) van de sitebezoeker nodig heeft om met hem in contact te kunnen treden ( zoals bij het versturen van de nieuwsbrief of een antwoord op een vraag). Tenzij de wet dit vereist of door justitiële autoriteiten wordt verlangd, zal Spiegelfabriek Visser deze persoonsgegevens niet openbaren aan derden. Uitzondering hierop vormt een door de sitebezoeker verzonden email waarvan de inhoud bestemd is voor een in Spiegelfabriek Visser gevestigd bedrijf, aan wie het email- adres doorgegeven kan worden.

Privacybescherming

Persoonsgegevens worden door Spiegelfabriek Visser nimmer aan derden verstrekt, ( behalve als de inhoud van een email bericht voor een in Spiegelfabriek Visser gevestigd bedrijf bestemd is en derhalve de persoonsgegevens van de afzender van Spiegelfabriek Visser zal kunnen verkrijgen ), tenzij Spiegelfabriek Visser daartoe wettelijk wordt verplicht. Spiegelfabriek Visser kan de sitebezoeker die zich aanmeldt voor de nieuwsbrief met betrekking tot nieuws over Spiegelfabriek Visser per email informeren. Dit geschiedt op basis van de bij Spiegelfabriek Visser geregistreerd staande gegevens. Wanneer de lezer geen informatie van Spiegelfabriek Visser meer wenst te ontvangen of zijn gegevens uit het bestand verwijderd wil hebben kan de lezer dit melden door via de Spiegelfabriek Visser website een email te sturen om zich af te melden.

Toepasselijk recht

Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Maart 2011

Alle rechten voorbehouden